קורסים 
פרקטיקום 13 4900 א01
מדיניות מידע בארגון 13 4040 א01
פיתוח משחקים לארגונים 13 4065 א01
שיטות מחקר ב 12 4400 ק01
שיטות מחקר איכותניות 12 5400 ק01
סמינר מחקר א 12 4500 ק01
ניהול ידע הלכה למעשה 12 4045 ב01
שיטות מחקר - א 12 4300 ב01מידע
ניהול ספריות ומרכזי מידע 12 5010 ב01מידע
ביבליומטריה 12 5200 ב01
שיווק שירותי מידע 12 4080 ב01
שיטות כמותיות ב 12 4200 ב01
חקיקה, אתיקה וסטייה במידע 12 4070 ב01
כלכלת מידע 12 4050 ק01מידע
ארגון מידע 12 4020 א01
שיטות כמותיות 12 4100 א01
קהילות וירטואליות 12 4060 א01
טכנולוגיות מידע 12 4090 א01